مشاغل پردرآمد کانادا

مشاغل پردرآمد در کانادا

مشاغل پردرآمد در کانادا

مشاغل پردرآمد در کانادا : در این مطلب مشاغلی که بیشترید درصد افزایش درآمد را درسال گذشته داشته اند می توانید مشاهده کنید :

اگر قصد مهاجرت به کانادا را دارید حتما قبل از هر اقدامی کتاب کانادایی شو را مطالعه کنید در این کتاب به طور تخصصی و کارشناسی شده حقوق مشاغل مختلف در شهر های کانادا و همچنین آموزش حرفه ایی استخدامی ایرانیان در کانادا را آموزش داده است .

25 تا از مشاغل پردرآمد در کانادا

مشاغل پردرآمد در کانادا
مشاغل پردرآمد در کانادا

مشاغل پردرآمد در کانادا : 25 شغل برتر کانادا در سال گذشته عبارت است از :

 1.  مدیر امور اداری
  متوسط درآمد 106662 دلار درسالمیزان رشد درآمد از سال 2010 تا 2016: بیشتر از 17 درصدمجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از 21300 نفرافزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : 39 درصد افزایش
 2.  پرستار
  متوسط درآمد 84510 دلار درسالمیزان رشد درآمد از سال 2010 تا 2016: بیشتر از 19 درصدمجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از 5500 نفرافزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : بدون تغییر
 3. مدیریت جنگلداری و چوب بری در جنگل
  متوسط درآمد 100006 دلار درسالمیزان رشد درآمد از سال 2010 تا 2016: بیشتر از 11 درصدمجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از 12000 نفرافزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : 39 درصد افزایش
 4.  مهندسی تاسیسات
  متوسط درآمد 89398 دلار درسالمیزان رشد درآمد از سال 2010 تا 2016: بیشتر از 11 درصدمجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از 5100 نفرافزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : 39 درصد افزایش
 5. : مدیریت منایع (آب و برق)متوسط درآمد 112320 دلار درسالمیزان رشد درآمد از سال 2010 تا 2016: بیشتر از 20 درصدمجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از 700 نفرافزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : 6 درصد افزایش
 6.  مدیر مخابرات
  مدیر مخابرات ششمین شغل از مشاغل پردرآمد در کانادا است متوسط درآمد 86528 دلار درسالمیزان رشد درآمد از سال 2010 تا 2016: بیشتر از 15 درصدمجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از 12000 نفرافزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : 5 درصد افزایش
 7. مدیر مالی و مشاور املاک
  متوسط درآمد 103376 دلار درسالمیزان رشد درآمد از سال 2010 تا 2016: بیشتر از 29 درصدمجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از 21600 نفرافزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : 8.5 درصد افزایش
 8. مدیر توسعه اقتصادی
  متوسط درآمد 114400 دلار درسالمیزان رشد درآمد از سال 2010 تا 2016: بیشتر از 12 درصدمجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از 6600 نفرافزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : 10 درصد کاهش
 9.  وکیل
  متوسط درآمد 88524 دلار درسالوکیل نهمین شغل از مشاغل پردرآمد در کانادا
  میزان رشد درآمد از سال 2010 تا 2016: بیشتر از 10 درصدمجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از 56000 نفرافزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : 12 درصد افزایش
 10. تکنسین آسانسور
  متوسط درآمد 83844 دلار درسال
  تکنسین آسانسور دهمین شغل از مشاغل پردرآمد در کانادا ( از لحاظ میزان افزایش حقوق )میزان رشد درآمد از سال 2010 تا 2016: بیشتر از 16 درصدمجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از 7000 نفرافزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : 94 درصد افزایش
 11.  داروساز
  متوسط درآمد 102398 دلار درسال
  میزان رشد درآمد از سال 2010 تا 2016: بیشتر از 9 درصدمجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از 35000 نفرافزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : 94 درصد
 12.  مدیر فروش
  متوسط درآمد 85009 دلار درسالمیزان رشد درآمد از سال 2010 تا 2016: بیشتر از 27 درصدمجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از 22900 نفرافزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : 6 درصد کاهش
 13. مهندس لوکوموتیو
  متوسط درآمد 73340 دلار درسال
  13امین شغل از مشاغل پردرآمد در کانادا
  میزان رشد درآمد از سال 2010 تا 2016: بیشتر از 23 درصدمجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از 6200 نفرافزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : 14 درصد افزایش
 14. مهندس هوا و فضا
  متوسط درآمد 89003 دلار درسال14امین شغل از مشاغل پردرآمد در کانادا
  میزان رشد درآمد از سال 2010 تا 2016: بیشتر از 32 درصدمجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از 8400 نفرافزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : 9 درصد افزایش
 15. مهندس بیوشیمی (گرایش گشاورزی)
  متوسط درآمد 85009 دلار درسالپانزدهمین شغل از مشاغل پردرآمد در کانادا
  میزان رشد درآمد از سال 2010 تا 2016: بیشتر از 15 درصدمجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از 23100 نفرافزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : 79 درصد افزایش
 16.  افسر نیروی دریای
  متوسط درآمد 72800 دلار درسال16امین شغل از مشاغل پردرآمد در کانادا
  میزان رشد درآمد از سال 2010 تا 2016: بیشتر از 16 درصدمجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از 5200 نفرافزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : 18 درصد افزایش
 17. مدیریت کسب و کارمتوسط درآمد 85508 دلار درسال17امین شغل از مشاغل پردرآمد در کانادا
  میزان رشد درآمد از سال 2010 تا 2016: بیشتر از 31 درصدمجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از 13400 نفرافزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : 16 درصد کاهش
 18.  مهندسی نفت و پتروشیمی متوسط درآمد 104000 دلار درسال
  این شغل 18 امین شغل از مشاغل پردرآمد در کانادامیزان رشد درآمد از سال 2010 تا 2016: بیشتر از 14 درصدمجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از 11000 نفرافزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : 16 درصد کاهش
 19. برنامه ریز شهری متوسط درآمد 86320 دلار درسال19امین شغل از مشاغل پردرآمد در کانادا
  میزان رشد درآمد از سال 2010 تا 2016: بیشتر از 15 درصدمجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از 10200 نفرافزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : 27 درصد افزایش
 20.  آتش نشان متوسط درآمد 78936 دلار درسال
  آتش نشان 20 امین شغل از  مشاغل پردرآمد در کانادا محسوب می شود
  میزان رشد درآمد از سال 2010 تا 2016: بیشتر از 15 درصدمجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از 33200 نفرافزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : 15 درصد کاهش
 21.  افسر پلیس متوسط درآمد 83990 دلار درسال
  20امین شغل از مشاغل پردرآمد در کانادا
  میزان رشد درآمد از سال 2010 تا 2016: بیشتر از 15 درصدمجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از 78400 نفرافزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : 1 درصد کاهش
 22.  مهندس نرم افزار متوسط درآمد 90000 دلار درسال
  22امین شغل از مشاغل پردرآمد در کانادا مهندسی نرم افزار است
  میزان رشد درآمد از سال 2010 تا 2016: بیشتر از 12 درصدمجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از 43500 نفرافزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : 45 درصد افزایش
 23.  خلبان یا مربی پرواز متوسط درآمد 76960 دلار درسال
  23امین شغل از مشاغل پردرآمد در کانادا
  میزان رشد درآمد از سال 2010 تا 2016: بیشتر از 17 درصدمجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از 15500 نفرافزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : 14 درصد افزایش
 24.  سرپرست معدن متوسط درآمد 72800 دلار درسال
  بیست و چهارمین شغل از مشاغل پردرآمد در کانادا سرپرست معدن است
  میزان رشد درآمد از سال 2010 تا 2016: بیشتر از 12 درصدمجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از 8300 نفرافزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : 31 درصد افزایش
 25.  مدیر ساخت و سازمتوسط درآمد 79966 دلار درسالمیزان رشد درآمد از سال 2010 تا 2016: بیشتر از 12 درصد
  25امین شغل از مشاغل پردرآمد در کانادامجموع شاغلین در کانادا : بیشتر از 49 هزار نفرافزایش یا کاهش تعداد شاغلین در کانادا : 31 درصد افزایش

پیشنهاد ویژه

اگر قصد مهاجرت و اقامت در کانادا را دارید حتما قبل از هر اقدامی فایل جامع آموزش مهاجرت به کانادا ( کانادایی شو ) را مطالعه کنید در این فایل هر آنچه یک مهاجر باید بداند را قرار دادیم

برای دانلود کانادایی شو بر روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود کانادایی شو

این مطلب را هرگز از دست ندهید : مهاجرت به کانادا از طریق کار

 

مشاغل پردرآمد در کانادا
مشاغل پردرآمد در کانادا

این مطلب را هرگز از دست ندهید : پیدا کردن کار در کانادا

 

دیدگاهتان را بنویسید

+ 65 = 66